021-88279983     info@formfazaco.com    

کانکس پانلی چرخدار

مجموعه: کانکس

کانکس های چرخدار و سیار در واقع همان کانکسهای ثابت بوده که با اتصال سیستم های چرخدار در حالتهای یک محور و دو محور و نصب چرخهای مورد نظر میتوان آنرا براحتی سیار نمود و به نقاط دلخواه انتقال داد.

در این کانکس ها امکان ایجاد سرویسهای بهداشتی و رفاهی میسر بوده و میتواند مصارف عمومی از قبیل سرویسهای بهداشتی - تلفنهای همگانی و غیره داشت . این محصول خصوصا در شرایط غیر مترقبه و بروز حوادث و همچنین پروژه های راهسازی که همواره نیاز به انتقال دارند مورد استفاده فراوان قرار میگیرد.

پرسش از ما درباره این محصول یا خدمت