021-88279983     info@formfazaco.com    

خانه های پیش ساخته با نمای سایدینگ

نیاز روز افزون کشور به سطح زیربنای بیشتر و تسریع در رفع کمبود و تامین نیاز در این بخش ایجاب مینماید که از روشهای جدیدی در امر ساختمان سازی استفاده شود تا علاوه بر کاهش زمان ساخت ، با صرفه جویی در مصرف مصالح سنتی ، هزینه ساخت نیز با حفظ کیفیت مطلوب کاهش یابد.
لذا به منظور دستیابی به اهداف فوق ، سیستم ساختمانی خانه های پیش ساخته که در آن امکانات و شرایط موجود در نقاط مختلف کشور نیز منظور گردیده است ، طراحی شده و بعنوان سیستم خانه های پیش ساخته با نمای سایدینگ معرفی می گردد.

پرسش از ما درباره این محصول یا خدمت