021-88279983     info@formfazaco.com    

کانکس پانلی دو طبقه پیچ و مهره ای

مجموعه: کانکس

این محصول نیز بعلت امکان باز و بسته کردن کلیه قطعات و بسته بندی شدن آنها ؛ برای فضاهای محدود در عرض و ارتفاع طراحی گردیده تا بتوان از حداقل فضاها بهره برداری نمود.

پرسش از ما درباره این محصول یا خدمت