021-88279983     info@formfazaco.com    

ساختمان پیش ساخته پانلی اضافه اشکوب روی بام

ساختمانهای پیش ساخته اضافه اشکوب یا اضافه بنا که بر روی بام اجرا میشود نمونه شناخته شده ای از واحد های پیش ساخته سبک بوده که میتوان به راحتی بر روی بنا موجود احداث نمود.

پرسش از ما درباره این محصول یا خدمت